Skip to content
Şuan Bulunduğunuz Sayfa: Anasayfa arrow Mutfa??m?z
Mutfa??m?z Yazdır e-Posta
Değerlendirme: / 389
Kötüİyi 
Perşembe, 30 Ekim 2008 

  
 

Gaziantep Mutfa??

        Gaziantep yemekleri, Türk ve Dünya mutfaklar? aras?nda ayr?cal?kl? bir yere sahiptir. Nineden toruna bir miras titizli?i ile ö?retilen yemeklerin ve tatl?lar?n yap?m?nda kullan?lan malzemelerin seçimindeki titizlik, haz?rlama ve pi?irmede gösterilen beceri, yemeklerin yap?m?nda kullan?lan ve yemeklere de?i?ik tat ve lezzet veren baharatlar, salçalar, soslar ve kar???mlar, Gaziantep yemekleri ve tatl?lar?n?n ?öhrete kavu?mas?na ve aran?lan damak tad? olmas?na neden olmu?tur.

        Gaziantep yemeklerinde tüm yemek pi?irme teknikleri cömertçe kullan?lm??t?r. (Ha?lama, ?zgara, tava, sote, kavurma, tencere yeme?i, f?r?n yemekleri vb.) Ayr?ca yörede yeti?en tüm meyve ve sebzeler Gaziantep mutfa??nda hak etti?i yeri alm??t?r.

        Antep mutfa??, bir hazinedir, bir güzel sanatt?r. Arac? ile, gereci ile pi?ireni ile ürünü ile yiyeni ile bir uygarl?kt?r, bir kültürdür. Antepli kar?nca kadar çal??kand?r. Her ailenin bebeklikten kurtulmu? tüm bireyleri, bahardan ba?layarak güz sonuna dek k?? dönemi için yo?un bir haz?rl?k devresine girer. Antepli kad?n do?al lideri bulundu?u aile ekibi ile bu çetin ve uzun çal??malar? akraba ve kom?ular?n?n da ciddi yard?mlar? ile tasas?z sürdürür ve rahatl?kla bitirir. Böylece evde, kuruluklar, salçalar, reçeller, ni?asta, bulgurlar, tur?ular ve ?ire haz?rlama çabalar? tamamland???nda evin erke?i de çar??dan ve pazardan al?nacak malzemeleri (peynir, ya?, odun, kömür, lambal?k gaz, zeytinya??, pekmez, bal, tahin, tah pekmezi, nohut, kurufasulye, mercimek, ma?, lolaz, bakla, patates, ?eker, tuz, baharat, çay, kahve, ?hlamur, ceviz, Antep f?st???, badem, çam f?st???, üzüm, incir, sabun, kil, tütün, sigara kâ??d?, kibrit ve yumurta) sa?lam?? olur. Gece ayaz? ba?lad???nda da aylardan beri evde besiye çekilen topaçl?k koyun kesilip topaçlar yap?l?nca k?? haz?rl??? tamamlanm?? olur.

        Gaziantep mutfa?? denince kimi çar??dan, pazardan al?nan, kimi ba?, bahçe ya da evlerde yap?lan bu gereçler mutfakta, kilerde, haznada, bardakalt?nda ya da ma?arada pi?iricinin emrine amadedir. Antepli her han?m; baz? beylerin ve ahç?lar?n bildikleri yerel yemek ve tatl?lar, yerine, yemekleri gününe ve gere?ine göre yapar.

        Gaziantep yemeklerinin ve tatl?lar?n?n yap?l???ndan sunulu?una kadar tüm merhalelerin görülebilece?i otantik ve ça?da? lokantalar ilimizde mevcuttur.

        Antep Yemeklerinin Baz?lar?:
        a) Köfteler : ?çli Köfte, Çi? köfte, Ek?ili ufak köfte, Malh?tal? (mercimekli) köfte, Yo?urtlu ufak köfte, Ya?l? köfte, ?ç katmas? (k?s?r), Tene katmas?, Patatesli köfte, Yumurtal? köfte, Arap köftesi, Ayval? köfte, Haveydi Köftesi, Omaç, Sini Köftesi, Süzek Yapmas?, Ak?tmal? Köfte, Yapma ve di?erleri.

        b) Kebaplar:
Ku?ba?? Kebap (Tike Kebab?),K?yma Kebab?, Alt? ezmeli k?yma ve tike kebab?, Ca??rtlak Kebab?, Ci?er Kebab?, Sar?msak Kebab?, So?an Kebab?, Tikeli So?an Kebab?, Kemeli K?yma Kebab?, Kemeli Tike Kebab?, Sebzeli Kebap, Yeni Dünya Kebab?, Ayva Kebab?, Elma Kebab?, Firenk Kebab?, Simit Kebab?, Patl?can Kebab?, Kazan Kebab?, Kabak Kebab?, Kilis Kebab?, Ek?ili Kebap, Yo?urtlu Kebap, Ayval? Tas Kebab? ve di?erleri.

        c) Çorbalar:
Alaca Çorba, Ezo Gelin Çorbas? ,Lebeniye,Öz Çorbas?,Ma? Çorbas?,Süzme Mercimek Çorbas?,?irinli Çorba,So?an Çorbas?,Sebze Çorbas?,Dövmeli Alaca Çorba,Yo?urtlu Dövme Çorbas?,Börek Çorbas?,Tarhana Çorbas?,Ek?ili Mercimek Çorbas?,Keme Çorbas? ve di?erleri.

        d) Et Yemekleri :
Gaziantep mutfa??n?n en önemli özelliklerinden biri de, yemeklerde et olarak koyun etinin kullan?lmas?d?r.Etin belli bölgeleride yap?lacak yemekte iyi sonuç verir. mesela; budun iç k?s?mlar?ndan yap?lan köfte, daha iyi tutar. Kü?lemeden yap?lan kebap, çok yumu?ak olur.Kasaplar koyunun hangi bölgesinin etinin hangi yemekte daha iyi sonuç verece?ini bildi?i için bundan 25-30 sene önce et almaya gelenlere hangi yeme?i yapaca??n? sorar ona göre et verirlerdi. Ek?ili Darakl?k Tavas?,Et Paças?,Kelle Paça,Tavuk Paças?,?ncik Ha?lamas?,Pa?a Köftesi,Sebzeli Tavuk K?zartmas?,Beyran,F?r?nda Tavuk ve di?erleri.

        e) Tavalar – Kavurmalar –K?zartmalar : Saçma Tavas?, Sar?msak tavas?,Domates Tavas?, Bakla Tavas?,Fasulye Tavas?,Kabak tavas?,Keme Tavas?,Patates Tavas?,Ayva Tavas?, Elma tavas?,Erik Tavas?,Taze Ceviz Tavas?,Kara Kavurma,Et Kavurmas?(Topaç),Ci?er Kavurmas?,Et K?zartmas? ve di?erleri.

        f) Dolmalar-Sarmalar :
Kar???k Dolma,Patl?can Dolmas?,Biber Dolmas?,Domates Dolmas?, Kabak Dolmas?,Haylan Kaba?? Dolmas?,Köse Sefer Kaba?? Dolmas?,H?yar Dolmas?,Firikli Ac?r Dolmas?,Havuç Dolmas?,P?rasa Dolmas?,Kuru So?an Dolmas?,Patates Dolmas?,Enginar Dolmas?,Yumurta Dolmas?,Mumbar Dolmas?,Kaburga Dolmas?,?irden Dolmas? (Kar?n Dolmas?),Bulgurlu Yaprak Sarmas?,Pirinçli Yaprak Sarmas?,Peynir Ya?l? Yaprak Sarmas?,Lahana Sarmas?,Pancar Sarmas?,Kabak Oturtmas?,Kar???k Antep Dolmas?, F?st?kl? Yaprak Sarmas? ve di?erleri.

        g) Pilavlar :
Özbek Pilav?,Havuçlu Pilav,Dövme A??,Meyhane Pilav?,Firik Pilav?,?ç Pilav?,Mercimekli A?,Lo?lazl? A?,Çi?dem A??,Kemeli Pilav,Kömeç A?? (Ebegümeci-Bu?lama), Pancarl? Pirinç Pilav?,Pancarl? Bulgur Pilav?,Etli Nohutlu Pilav,Kabak Kabu?u Pilav?,Kabak Pilav?,Malh?tal? A?,Simit A??,?ehriyeli Bulgur Pilav?,?ehriyeli Pirinç Pilav? ve di?erleri.

h) Yo?urtlu Yemekler :
Gaziantep’te yap?lan yo?urtlu yemekler, üzerine yo?urt dökülerek yap?lan yemekler de?ildir. Bu yemeklerin özelli?i, yo?urtlar?n?n ayr?ca pi?irilerek yeme?e kat?lmas?d?r. Bu ?ekilde yap?lan yo?urtlu yemekler : Ça?ala A??,Orman,Sahte Yuvarlama,Sar?msak A??,?iveydiz,Yo?urtlu Bakla,Yo?urtlu Bezelye,Yo?urtlu Çi?dem A??,Yo?urtlu Elma A??,Yo?urtlu Fasulye,Yo?urtlu Kabak,Yo?urtlu Keme,Yo?urtlu Köfte,Yo?urtlu Mantar,Yo?urtlu Patates,Yo?urtlu So?an Yahnisi,Yuvarlama ve di?erleri.

        ?) Sebzeli Yemekler :
Yaz mevsiminde sebzeler bol oldu?u için, bu yemekler daha çok yaz mevsiminde yap?lmaktad?r. Bu sebzelerin bir k?sm? da kurutulmak suretiyle, k?? aylar?na saklan?r. Acur Oturtmas?,Alinazik,Ayva Tavas?,Bezelyeli Köfte,Borani,Çi?dem A??, Do?rama, Patates Tavas?, Domatesli Alinazik,Ebegümeci Bu?lamas?,Ek?ili Tüylü Acur,Elma Tavas?,Erik Tavas?,Etli Taze Fasulye,Haylan Kaba?? Musakkas?,Kabak Musakkas?, Kabak Oturtmas?, Kabaklama, Karn?yar?k,Keme A??,Köfteli Domates Tavas?,Pancarl? A?,Patates Oturtmas?, Patl?can Musakkas?, Patl?can Yarma,Pirpirim A??,Salçal? Bakla,Salçal? Patates, Sar?msak Tava, So?an A??, Taze Bamya ve di?erleri.

        i) Zeytinya?l? Yemekler :
Gaziantep’te önemli miktarda zeytincilik yap?ld???ndan zeytinya?l? yemeklerde Gaziantep Mutfa??nda önemli yer tutmaktad?r. Bunlardan baz?lar?; Arpac?k So?anl? Kereviz, Zeytinya?l? Bamya,Zeytinya?l? Börülce,Zeytinya?l? Dolma,Zeytinya?l? Enginar, Zeytinya?l? Fasulye,Öcce,Zeytinya?l? Havuç,Zeytinya?l? Ispanak, Zeytinya?l? ?mambay?ld?, Zeytinya?l? Kabak,Zeytinya?l? Lahana Sarmas?,Zeytinya?l? Pancar Sarmas?, Zeytinya?l? Pancar Kavurmas?,Zeytinya?l? Pilaki,Zeytinya?l? Yaprak Sarmas?, Zeytinya?l? Yer Elmas?,Ekmek A?? ve di?erleri.

        j) Hamur ??leri :
Lahmacun ( Gaziantep usulü ), Kemeli Lahmacun,Peynirli Börek,?ekerli Peynirli Börek,Topaçl? Börek,Topaçl? Zeytin böre?i,Ye?il Zeytin Böre?i,Kak?rdak Böre?i, Pirinçli Börek,Pi?i Böre?i, Çökelek ve Lor Semse?i,Baz?-Bazlama ve di?erleri.

        k) Piyazlar-Salatalar-Cac?klar :
Ma? Piyaz?,Fasulye Piyaz?,Lo?laz Piyaz?,Patates Piyaz?,Pirpirim Piyaz?,A?otu Piyaz?,Ye?il Zeytin piyaz?,Çoban Salatas?,Domates Salatas?,Koruk Salatas?, Patl?can Salatas? (Sö?ürme),Kö?ker Salatas?, Salatal?k Cac???, Asma Yapra?? Piyaz?, Humus, Nohut Piyaz?,Yarpuz Piyaz?,Ye?il Zeytin Piyaz?,Peynirli Taze Kekik Salatas? ve di?erleri.

        l) Tur?ular :
At Elmas? Tur?usu, Biber (k?rm?z? ve ye?il) Tur?usu, Çelem Tur?usu, Domates Tur?usu, Fasulye Tur?usu, Havuç Tur?usu, Salatal?k (H?yar) Tur?usu, Hita (acur) Tur?usu, Kelek Tur?usu , K?rm?z? Pancar Tur?usu, Koruk Tur?usu, Lahana Tur?usu, Marul Tur?usu,Patl?can Tur?usu, Sar?msak Tur?usu.

        m) Tatl?lar, Pastalar ve Reçeller :
Baklava, Havuç Dilim, Özel Kare Baklava, ?öibiyet, Bülbül Yuvas?, Dolama,F?st?k Ezmesi, Kurabiye, K?rma Kaday?f, F?st?kl? Kaday?f, Burma Kaday?f, A?ure, Zerde, Sütlaç(Sütlü), Bast?k, Ni?e Helvas?, ?rmik Helvas?, Tahin Helvas?,Cevizli Helva,Leblebili Helva,Küncülü Helva,Tel Helva, Kuymak, Kaygana, ??ll?k(ak?tma),Kerebiç, Mayanal? Kahke, Hedik ve di?erleri. Reçeli yap?labilen her meyvenin reçeli yap?l?r; ancak, Kabak, Ham ceviz, Körpe Patl?can, Haylan kaba?? kabu?u reçeli yöreseldir.

        n) ??ra Grubu:
Sucuk (cevizli, f?st?kl?, bademli), Besni küpüklü sucuk (Ceviz, F?st?k) Bast?k, Muska (Ceviz, F?st?k, Badem) , Tarhana (Simit ve bast?kla pi?irilir, dilimlenir), Dilme, Ölbe tarhanas? (Tarhana, ceviz, f?st?k, badem, zencefil, karanfil, tarç?n ve baz? baharatlarla yap?lan güçlendirici bir macun).

        o) Baz? Özel Kahvalt?l?klar:
Katmer, Kaymak, Muhammara, Ye?il Zeytin Ek?ileme, Tarhana Eritmesi.

        ö) Serinletici ?çecekler:
Miyan ?erbeti, Tah (a?ac?nda çürümü? ve ek?imi? üzümden yap?lan pekmez) ?erbeti, Urmu Dut (ek?i siyah dut) ?erbeti, Gül ?urubu, Limonata, Üzüm suyu, Pekmez ?erbeti, Koruk ?erbeti, Karsanbaç (karla pekmez kar???m?), Haytal? (sütlü pelte, gül ?urubu ve karla yap?l?r)... 
Son Güncelleme ( Pazar, 21 Mart 2010 )
 
< Önceki   Sonraki >
Advertisement